{meta} Agenda for Monthly Council Meeting on Monday 4th March, 2024, 6.15 pm

Agenda

Venue: Council Chamber, City Hall, Dame Street, Dublin 2.. View directions

Media

Items
No. Item

CUID I - INTREOIR - PART I - INTRODUCTION

Additional documents:

1.

Gnó an Ardmhéara - Lord Mayor's Business.

Additional documents:

2.

Ceisteanna fé Bhuan Ordú Úimhir 18. pdf icon PDF 414 KB

Additional documents:

3.

Fuarthas comhfhreagras ó na hÚdaráis Áitiúla seo a leanas - Correspondence; pdf icon PDF 405 KB

·         Comhairle Contae Shligigh - Sligo County Council

·         Comhairle Contae Chorcaí - Cork County Council

 

Correspondence was received from the following Local Authorities;

 

·         Sligo County Council

·         Cork County Council

 

Additional documents:

CUID II - SAINCHEISTEANNA RIALACHAIS - PART II - GOVERNANCE ISSUES

Additional documents:

4.

Miontuairiscí Chruinniú na Comhairle Cathrach a tionóladh ar an 12 Feabhra 2024 a dheimhniú. To confirm the minutes of the City Council Meeting held on 12th February 2024. pdf icon PDF 4 MB

Additional documents:

5.

Tuarascáil Uimh. 75/2024 ón bPríomhfheidhmeannach, i gcomhréir le hAlt 138 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 ag cur na Comhairle ar an eolas faoi oibreacha atá ar tí tosú agus i gcomhréir leis na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001, Cuid 8: Droichead Pontúin na Life, Droichead na hInse, Baile Átha Cliath 8. Report No. 75/2024 of the Chief Executive, in compliance with Section 138 of the Local Government Act 2001 informing the Council of works which are about to commence and in compliance with the Planning and Development Regulations 2001, Part 8: River Liffey Pontoon, Islandbridge, Dublin 8. pdf icon PDF 1 MB

Additional documents:

6.

Tuarascáil Uimh. 67/2024 ón bPríomhfheidhmeannach Cúnta agus ón Innealtóir Cathrach (J. Flanagan) - le tagairt don chomhairliúchán poiblí atá beartaithe do Dhréacht-Fhodhlíthe Scipe Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, 2024. Report No. 67/2024 of the Assistant Chief Executive and City Engineer (J. Flanagan) - with reference to the proposed public consultation for the Draft Dublin City Council Skip Bye-Laws, 2024. pdf icon PDF 223 KB

Additional documents:

7.

Tuarascáil Uimh. 61/2024 ón mBainisteoir Feidhmiúcháin Cúnta (M. Robinson) - Maidir le diúscairt an Leasa Shimplí Táille faoin Acht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Bunchíosanna) (Uimh. 2), 1978. Report No. 61/2024 of the A/Executive Manager (M. Robinson) - With reference to the disposal of the Fee Simple Interest under the Landlord and Tenant (Ground Rents) (No. 2) Act, 1978.

8.

Diúscairt Réadmhaoine - Disposal of Property:

Additional documents:

8(a)

Tuarascáil Uimh. 69/2024 ón mBainisteoir Feidhmiúcháin Cúnta (M. Igoe) - Maidir le 11 Plás Bass agus plota a dhiúscairt ar chúl Shráid na bhFíníní, Baile Átha Cliath 2 chuig Airíonna Rith Óir Teoranta. Report No. 69/2024 of the A/Executive Manager (M. Igoe) - With reference to the disposal of 11 Bass Place and plot to the rear of Fenian Street, Dublin 2 to Gold Run Properties Limited. pdf icon PDF 2 MB

Additional documents:

8(b)

Tuarascáil Uimh. 72/2024 ón mBainisteoir Feidhmiúcháin Cúnta (M. Igoe) - Le tagairt do dhiúscairt plota agus cead slí a dheonú ag Cúirt an Ghleanna, Garrán an Ghleanna, Baile Átha Cliath 17 do Bhord Soláthair an Leictreachais (BSL). Report No. 72/2024 of the A/Executive Manager (M. Igoe) -With reference to the disposal of plot and grant of wayleave at Glin Court, Glin Grove, Dublin 17 to the Electricity Supply Board (ESB). pdf icon PDF 966 KB

Additional documents:

8(c)

Tuarascáil Uimh. 73/2024 ón mBainisteoir Feidhmiúcháin Cúnta (M. Igoe) - Maidir le plota talún a dhiúscairt ar chúl 16 Bóthar Uí Chairealláin, Marino, Baile Átha Cliath 3. Report No. 73/2024 of the A/Executive Manager (M. Igoe) - With reference to the disposal of a plot of land to the rear of 16 Carleton Road, Marino, Dublin 3.

8(d)

Tuarascáil Uimh. 74/2024 ón mBainisteoir Feidhmiúcháin Cúnta (M. Igoe) - Maidir le plota talún a dhiúscairt ar chúl 33 Bóthar an Chasaíne, Marino, Baile Átha Cliath 3. Report No. 74/2024 of the A/Executive Manager (M. Igoe) - With reference to the disposal of a plot of land to the rear of 33 Casino Road, Marino, Dublin 3.

9.

Deonú Ceadúnais agus Léasanna - Granting of Licenses and Leases:

Additional documents:

9(a)

Tuarascáil Uimh. 71/2024 ón mBainisteoir Feidhmiúcháin Cúnta (M. Igoe) - Maidir le síneadh a chur le téarma léasa Pháirc an Phaidrín, Crois Araild chuig Club Óige Chrois Araild CLG trí Ghníomhas Aistrithe. Report No. 71/2024 of the A/Executive Manager (M. Igoe) - With reference to the extension of the term of a lease of Rosary Park, Harold's Cross by Deed of Variation to Harold's Cross Youth Club CLG. pdf icon PDF 224 KB

Additional documents:

9(b)

Tuarascáil Uimh. 70/2024 ón mBainisteoir Feidhmiúcháin Cúnta (M. Igoe) - Maidir le ceadúnas breise de chuid Phailliún an tSeomra Tae a dheonú ag Páirc Hoirbeaird, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4 do Lolly agus Cooks Ltd. Report No. 70/2024 of the A/Executive Manager (M. Igoe) - With reference to the proposed grant of a further licence of the Tea Room Pavilion at Herbert Park, Ballsbridge, Dublin 4 to Lolly and Cooks Ltd. pdf icon PDF 189 KB

Additional documents:

De réir Alt 183 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 scaipeadh cóipeanna de na tuarascálacha thuas ar gach Comhalta den Chomhairle 10 lá roimh an gcruinniú seo. In compliance with Section 183 of the Local Government Act 2001 copies of the above reports were circulated to every Member of Council 10 days in advance of this meeting.

Additional documents:

10.

Tuarascáil Uimh. 68/2024 ón Leas-Phríomhfheidhmeannach (E. Quinlivan) - Cur Chun Cinn na Gaeilge i gCathair Bhaile Átha Cliath. Report No. 68/2024 of the Deputy Chief Executive (E. Quinlivan) - Promotion of the Irish Language in Dublin City. pdf icon PDF 461 KB

Additional documents:

11.

Tuarascáil Uimh. 60/2024 ón bPríomhfheidhmeannach Cúnta (F. d'Arcy)- Tuarascáil ar Nuashonrú Míosúil ar Sholáthar agus Seachadadh Tithíochta Sóisialta. Report No. 60/2024 of the Assistant Chief Executive (F. d'Arcy) - Social Housing Supply and Delivery Monthly Update Report. pdf icon PDF 1 MB

Additional documents:

12.

Tuarascáil Uimh. 64/2024 ón gCeann Airgeadais (K. Quinn) - Ráiteas Míosúil Ciste Áitiúil. Report No. 64/2024 of the Head of Finance (K. Quinn) - Monthly Local Fund Statement. pdf icon PDF 387 KB

Additional documents:

13.

Tuarascáil Uimh. 65/2024 ón bPríomhfheidhmeannach (R. Shakespeare) - Tuarascáil Mhíosúil Bhainistíochta. Report No. 65/2024 of the Chief Executive (R. Shakespeare) - Monthly Management Report. pdf icon PDF 4 MB

Additional documents:

CUID III - BEARTAS AGUS ACHOIMRÍ - PART III - POLICY AND BREVIATES

Additional documents:

14.

Tuarascáil Uimh. 59/2024 ó na Coistí Ceantair - Achoimrí ó na cruinnithe Coistí Ceantair a reáchtáladh i mí Feabhra 2024. Report No. 59/2024 of the Area Committees - Breviates of Area Committee meetings held in the month of February 2024. pdf icon PDF 441 KB

Additional documents:

15.

Tuarascáil Uimh. 58/2024 ón gCoiste um Beartas Straitéiseach Tithíochta - Achoimre ar an gcruinniú a tionóladh ar an 17 Eanáir 2024, an Comhairleoir Alison Gilliland, Cathaoirleach. Report No. 58/2024 of the Housing Strategic Policy Committee - Breviate of the meeting held on the 17th January 2024, Councillor Alison Gilliland, Chairperson. pdf icon PDF 136 KB

Additional documents:

16.

Tuarascáil Uimh. 63/2024 ón gCoiste um Beartas Straitéiseach Tráchta agus Iompair - Achoimre ar an gcruinniú a tionóladh ar an 7 Feabhra 2024, An Comhairleoir Noeleen Reilly, Cathaoirleach. Report No. 63/2024 of the Traffic and Transport Strategic Policy Committee - Breviate of the meeting held 7th February 2024, Councillor Noeleen Reilly, Chairperson. pdf icon PDF 125 KB

Additional documents:

17.

Tuarascáil Uimh.76/2024 ón gCoiste um Beartas Straitéiseach Pleanáil agus Foirm Uirbeach - Achoimre ar an gcruinniú a tionóladh ar an 22 Samhain 2023, an Comhairleoir Ray McAdam, Cathaoirleach. Report No. 76/2024 of the Planning and Urban Form Strategic Policy Committee - Breviate of the meeting held 22nd November 2023, Councillor Ray McAdam, Chairperson. pdf icon PDF 166 KB

Additional documents:

18.

Tuarascáil Uimh. 62/2024 ó Chomhchoiste Póilíneachta Bhaile Átha Cliath - Achoimre ar an gcruinniú a tionóladh ar an 29 Eanáir 2024, an Comhairleoir Tara Deacy, Cathaoirleach. Report No. 62/2024 of the Dublin Joint Policing Committee - Breviate of the meeting held on 29th January 2024, Councillor Tara Deacy, Chairperson. pdf icon PDF 414 KB

Additional documents:

19.

Tuarascáil Uimh. 66/2024 ón gCoiste Prótacail - Achoimre ar an gcruinniú a tionóladh ar an 25 Eanáir 2024, An Comhairleoir Deirdre Heney, Cathaoirleach. Report No. 66/2024 of the Protocol Committee - Breviate of the meeting held on the 25th January 2024, Councillor Deirdre Heney, Chairperson. pdf icon PDF 245 KB

Additional documents:

CUID IV - GNÓ Ó NA COMHALTAÍ TOFA - PART IV - BUSINESS FROM THE ELECTED MEMBERS

Additional documents:

20.

Ceisteanna Tráthúla - Topical Issues

Additional documents:

21.

Rúin ar Fhógra - Motions on Notice pdf icon PDF 257 KB

Additional documents:

22.

Rú(i)n Éigeandála - Emergency Motion(s)

Additional documents: